20
mei
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

OR-brief Amer 9 naar minister Kamp gestuurd

Weergave Brief

Zijne/Hare excellentie,

Naar aanleiding van de Kabinetsbrief van 9 april jongstleden aan de Tweede Kamer met als onderwerp ‘Reactie Interdepartementaal Beleidsonderzoek kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen’, stuur ik u als voorzitter van de Ondernemingsraad van RWE Generation Nederland deze noodkreet namens alle medewerkers van RWE Generation in Nederland.

Wij, de medewerkers van de Amercentrale en ook alle andere RWE-medewerkers in Nederland, ondersteunen de energietransitie en de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in Nederland. Wij zijn ook groot voorstander van een duurzame, zekere en betaalbare energievoorziening. Het is ons duidelijk dat een ingrijpende verandering van het energielandschap noodzakelijk is. Dit stelt ons voor grote uitdagingen, en die gaan wij graag aan.

Ons bedrijf heeft de uitdaging van de grote energierevolutie die gaande is reeds lang omarmd. Dat past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We werken hard aan het verduurzamen van de energievoorziening en omlaag brengen van de CO2-uitstoot. En we werken er hard aan om RWE klaar te maken voor de toekomst. We hebben kostenreductieprogramma’s en herstructureringen doorgevoerd en hebben onze centrales nog flexibeler gemaakt om het rendement van de centrales te verbeteren en te waarborgen. Deze ontwikkelingen hebben een hoge mate van bereidheid tot verandering gevraagd van onze collega’s, ongeacht hun positie, opleiding of leeftijd.

Onze medewerkers werken er hard aan om de structurele veranderingen van het energielandschap mogelijk te maken. In de energietransitie in Nederland zijn wij deel van de oplossing en geen hindernis. U weet dat inmiddels verschillende centrales van RWE zijn stilgelegd. Niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omliggende landen. Eén van deze centrales was Amer 8, nog geen half jaar geleden. Door de sluiting van deze centrale zijn arbeidsplaatsen verloren gegaan. Onze collega’s hebben een grote mate van flexibiliteit getoond om met deze situatie om te gaan. Het is onze verantwoordelijkheid als ondernemingsraad om deze structurele veranderingen sociaal en aanvaardbaar te laten verlopen. Wij voelen het als een morele plicht om te strijden voor onze collega’s en voor het behoud van hun banen.

Uw aankondiging, die wij via de media hebben moeten vernemen, om te onderzoeken of de twee kolencentrales uit de jaren 90, waaronder onze Amer 9 centrale, vervroegd kunnen worden gesloten heeft ons zeer verrast. Dit voornemen maakt het onmogelijk om ons bedrijf op een maatschappelijk aanvaardbare manier te herstructureren. Er is dan geen sprake meer van een geleidelijke verandering, waar wij al jarenlang intensief aan werken. Het zou hier gaan om een hele ingrijpende maatregel die een forse inbreuk maakt op de stabiliteit van ons bedrijf. Bovendien wijkt dit plan af van het Nationaal Energie Akkoord dat ruim twee jaar geleden met een breed maatschappelijk draagvlak is gesloten. Zonder de inzet van de Amer 9 worden de duurzame energiedoelen voor de komende jaren met moeite of niet gehaald. Ook zal de impact op werkgelegenheid niet alleen RWE treffen, maar ook onze toeleveranciers uit de regio en de havens in Rotterdam en Amsterdam waar kolen en biomassa worden aangevoerd.

Maar dat is nog niet alles: onze medewerkers hebben al ruim 15 jaar ervaring met het grootschalig meestoken van biomassa op de Amercentrale. En Amer 9 is uitermate geschikt om biomassa mee te stoken. De afgelopen jaren hebben we dat volop gedaan. Door die ervaring kunnen we op korte termijn liefst 50% van de kolen vervangen door biomassa. De Amer is voor zover wij weten de enige centrale die dat op deze schaal op korte termijn kan. Zeker in Nederland. Daarmee levert deze centrale duurzaam opgewekte energie en wordt de CO2-uitstoot bij een meestook van 50% met 2 miljoen ton per jaar verlaagd.

De Amercentrale kan zelfs helemaal worden omgebouwd tot biomassacentrale, die 100% duurzame energie produceert. De Amer levert daarmee een onmisbare bijdrage aan de doelstellingen van de samenleving: 14% duurzame energie in 2020 (16% in 2023) en een belangrijke stap in de transitie naar een volledig CO2-neutrale energievoorziening.

De Amer 9 is de belangrijkste leverancier van warmte op het warmtenet van Ennatuurlijk. Daarmee worden huishoudens en bedrijven verwarmd in onder meer Geertruidenberg, Tilburg, Breda, Oosterhout, Dongen en Made. RWE heeft een langjarige leveringsovereenkomst met Ennatuurlijk voor de levering van deze warmte. Met deze warmtelevering kan jaarlijks 100 miljoen m3 gas bespaard worden, waarmee een belangrijke bijdrage aan de gasafbouw in Nederland wordt geleverd. Amer 9 levert daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsplannen van de steden Tilburg en Breda. Zonder de duurzame warmte van de Amercentrale worden hun plannen een onmogelijke opgave. Omdat direct wordt ingegrepen op bedrijfsactiviteiten heeft een vervroegde sluiting van Amer 9 een negatieve invloed op het investeringsklimaat.

Op het vlak van de bescherming van het klimaat, is RWE altijd bereid geweest om mee te praten en te denken en hebben wij duidelijk gemaakt dat we de initiatieven om het Europese emissiehandelssysteem te versterken ondersteunen. Onze medewerkers staan daar ook volledig achter. U zult begrijpen dat de ondersteuning van de Energietransitie door mij als vertegenwoordiger van de medewerkers een zware klap op loopt wanneer ze onnodig ten koste van mijn collega’s plaatsvindt.

Kortom: er zijn diverse scenario’s denkbaar waarbij warmtekrachtcentrale Amer 9 een belangrijke schakel in de energietransitie in Nederland kan vormen. Niet alleen om een bijdrage te leveren aan de groei van duurzame energie, maar ook om de CO₂-uitstoot in Nederland verder naar beneden te brengen. Het plan tot een vervroegde sluiting van de jaren 90 centrales leidt tot grote onzekerheid en zorgen voor de toekomst onder onze medewerkers. Mijn collega’s en ik zijn graag bereid om samen met u aan constructieve oplossingen te werken en wij gaan graag de energiedialoog met u aan. Wij nodigen u daarvoor van harte uit op onze Amer 9 centrale.

Hoogachtend,

Namens medewerkers RWE Generation NL

Hans de Wit

Voorzitter OR RWE Generation NL