Rotterdam,
20
maart
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Stichting DBC start onderzoek naar de Noord-Amerikaanse bossensector

De Stichting Dutch Biomass Certification (DBC) is een uitgebreide studie gestart naar de bossensector in Noord-Amerika en specifiek de positie van kleine boseigenaren. DBC is opgericht onder het Convenant Duurzaamheid Biomassa met als doel de certificering van kleine boseigenaren in Noord-Amerika te bevorderen en realiseren. Het heeft hiertoe een Stimuleringsprogramma opgesteld, waarvoor een budget van 3 miljoen Euro beschikbaar is. Het nu gestarte onderzoek is de eerste stap in de uitvoering van het Stimuleringsprogramma.

Het Convenant Duurzaamheid Biomassa stelt dat de bij- en meestook van biomassa uiterlijk in 2023 voor 100% uit FSC of gelijkwaardig gecertificeerde biomassa zal bestaan. Ter ondersteuning van dit doel is de energiebedrijven ENGIE (voorheen GDF-Suez), Uniper (voorheen E.ON), Vattenfall/Nuon en RWE opgedragen een stichting (DBC) op te richten om de certificering van kleine boseigenaren in Noord-Amerika te bevorderen en realiseren. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Amerikaanse Wood&Co Consulting. Het zal DBC de noodzakelijke gegevens verschaffen over de bossensector in Noord-Amerika om daarmee een zo effectief mogelijk Stimuleringsprogramma te ontwikkelen. Met de uitvoering zullen ook belangrijke relaties worden ontwikkeld met relevante partijen in die sector.

Wanneer energiebedrijven biomassa meestoken, komt deze biomassa met name uit de Noord-Amerikaanse bosbouw in de vorm van houtpellets. Veel van deze bossen zijn eigendom van kleine boseigenaren. Hoewel duurzaam beheerd, zijn deze nog vrijwel niet gecertificeerd. DBC heeft daarom de opdracht voor het Stimuleringsprogramma om de certificering voor steeds meer bospercelen te realiseren. Het programma zal gefinancierd worden door de vier energiebedrijven.

DBC is op 30 december 2015 officieel opgericht door middel van het passeren van de statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In 2016 is de structuur en organisatorische invulling uitgewerkt. Het DBC bestuur wordt gevormd door de vier energiebedrijven. Ook is er een zetel beschikbaar voor een vertegenwoordiger van de vijf milieuorganisaties die het Convenant ondertekend hebben.

Ook is in 2016 het Stimuleringsprogramma ontwikkeld in nauw overleg met experts en stakeholders; er is een Scoping Study uitgevoerd naar de mogelijkheden voor certificering in Noord-Amerika en er zijn twee workshops georganiseerd in Rotterdam en Miami met deelname van belanghebbenden uit Nederland en Noord-Amerika.

Nederland strikte duurzaamheidseisen aan de inzet van biomassa in kolencentrales. Alleen biomassa die aan deze eisen voldoet komt in aanmerking voor SDE+ subsidie. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de ingezette biomassa afkomstig is van bossen waar omvang en biodiversiteit behouden of versterkt worden. De elektriciteitsopwekking leidt daarmee tot een zeer lage CO2 uitstoot per kWh.

De uitvoering van het Stimuleringsprogramma loopt tot en met 2023. Uiterlijk dan moet 100% certificering gerealiseerd zijn. Jaarlijks vindt een rapportage plaats aan de Convenantspartijen en de voorzitter van de Borgingscommissie over de bereikte resultaten.

Over de Stichting DBC

DBC is opgericht in 2015 onder het Convenant Duurzaamheid Biomassa van het Energieakkoord. Het doel van de stichting is de opzet en uitvoering van een stimuleringsprogramma gericht op het certificeren van kleine boseigenaren in Noord-Amerika (kleiner dan 500 hectare). Dit doel is ter ondersteuning van het realiseren van de doelstelling uit het Convenant om uiterlijk in 2023 100% van alle gebruikte biomassa in bij- en meestook gecertificeerd te laten zijn tegen FSC of gelijkwaardig. Om dit doel te bereiken heeft DBC een Stimuleringsprogramma ontwikkeld gericht op het bevorderen van certificering onder kleine boseigenaren. DBC is gehouden om al zijn werkzaamheden conform van toepassing zijnde mededingingsregels uit te voeren.