Eemshaven,
20
juli
2017
|
16:04
Europe/Amsterdam

Ter inzage legging biomassa Eemshaven

Vergunningaanvraag voor 30% biomassa

Samenvatting
  • Provincie Groningen legt vergunningaanvraag van RWE voor 30% biomassa ter inzage.
  • Reacties zijn mogelijk tot en met 28 augustus 2017.

RWE heeft op 5 juli 2017 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke mededeling ingediend van het voornemen voor het verhogen van het aandeel biomassa in de RWE Eemshavencentrale. RWE heeft het voornemen om het aandeel van biomassa te verhogen van 15 procent naar 30 procent op energiebasis. Deze verhoging zal resulteren in een navenant lagere inzet van kolen.

Het voornemen is volgens het besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Er moet dan ook een MER worden opgesteld voordat over de verlening van de vereiste vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit kan worden genomen.

De mededeling ligt van 17 juli 2017 tot en met 28 augustus 2017 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond te Uithuizen;
  • in het provinciehuis te Groningen. Wilt u zich hiervoor melden bij de balie, ingang Sint Jansstraat 4 in Groningen.

Inspraak

Een ieder kan schriftelijk zienswijzen indienen over het vast te stellen advies tot en met 28 augustus 2017 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a Afdeling Omgeving en Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. U kunt uw zienswijze ook mailen naar info@provinciegroningen.nl of dit mondeling doen. Wilt u hiervoor telefonisch een afspraak maken via een van de onderstaande telefoonnummers.

Wettelijke adviseurs hebben ook de mogelijkheid om tot en met 28 augustus hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau in te dienen.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Groningen:

  • de heer H. Roelofs (m.e.r. coördinator), telefoon 050-316 40 90;
  • de heer J. Veerkamp (projectleider), telefoon 050-316 49 16.